වීඩියෝ

Share now!

පාර්ලිමේන්තුවේ පෙරේදා මැතිසබයට සහභාගිවීමට යන අතරමගදී මන්ත‍්‍රීවරුන් පිරිසක් එහි විදුලි සෝපානය තුළ විනාඩි කිහිපයක් සිරවී සිටි අයුරු. මේ තුළ සිටි බහුතරය විපක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment