විශේෂාංග

Share now!

සුදු වෑන් මඩට රාජිත ගෙනා අතුලම සුදු වෑන්වල ගිහිං මංකොල්ල කාලා පාතාල නම උණ්ඩියල් අතුල බොරු රැවුල නොදාපු පින්තූරෙ
ද කළම්බො එක්ස්ප‍්‍රස් සොයාගනී,

වැඩි විස්තර සහති සෑබෑ සේයාරුව මෙතනින් බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment