කොරෝනා තුරන් වනතුරු දුම්කොළ නිෂ්පාදන තහනම් කරන්නැයි ජනපතිට ඉල්ලීමක්

කොවිඩ් 19 වසංගතය ශ්‍රී ලංකාවෙන් තුරන්කරන තුරු දුම්වැටි හා අනෙකුත් දුම්කොළ නිෂ්පාදන රට තුල අලෙවි කිරීම තහනම් කරන ලෙස ඉල්ලමින්