විශේෂාංග

Share now!

සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් The Overseas School Of Colombo දෙස් විදෙස් ආචාර්ය මණ්ඩලය එක්ව ගායනා කල අපූරු වෙසක් භක්ති ගීතයක් අන්තර්ජාලයට එක්කර තිබුනා. එම ගීතය පහතින්.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment