බාර් අරින තීරණය පිටුපස මත්පැන් ව්‍යාපාරිකයන් ඇතැයි සැකයක්

සුරා සල් නැවත විවෘත කිරීමට රජය ගත් තීරණය පිටුපස මත්පැන් ව්‍යාපාරිකයින් හා ඊට සම්භන්ධ පිරිස් සිටින බවට සැකයක් මතුව ඇතැයි