දුම්වැටි, මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රචාරණය හා ටෙලි-සිනමා කර්මාන්තය

වර්තමානයේ ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍යක් ගැන සමාජ මාධ්‍ය තුල මා පළකල අදහසකට ලැබුණු ප්‍රතිචාර අනුව මට පෙනීගිය ප්‍රධානම කාරණය නම් සිනමා සහා ටෙලිනිර්මාණ කර්මාන්තය සහා ඒ හා බැඳී පවතින වෙළඳ ප්‍රචාරණ උපක්‍රම ගැන අපේ අවබෝධය ඉතාමත් අඩු බවය.