දුම්වැටි අලෙවියේ ඉලක්කය තරුණයන්

දුම්වැටි ඇතුළු දුම්කොළ නිෂ්පාදන අළෙවියේදී , තරුණ ප්‍රජාව මේ වනවිට ප්‍රධානතම ඉලක්කය බවට පත්ව ඇති බවත් ඒ අනුව දුම්කොළ කර්මාන්තයේ විවිධ උපක්‍රම වලින් මෙම තරුණ පිරිස් මුදවා ගත යුතුව ඇති බවත් දුම්කොළ කර්මාන්තය අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කර සිටී .