“දුම්කොළ සමාගම් එක්ක සම්බන්ධකම් ඇති අයට ඡන්දෙ දෙන්න එපා”

දුම්කොළ සමාගම සමග කිසිදු ආකාරයක සබඳතාවයක් හෝ මිතුරුකමක් පවත්වන දේශපාලනඥයෙකු හට මෙවර මහා මැතිවරණයේදී ජන්දය ලබානොදෙන ලෙස දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය මහ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී .