සේයාරූ

Share now!

අදට යෙදී තිබෙන ලෝක රෝගී ආරක්‍ෂක දිනය සැමරීම වෙනුවෙන් ගෝලීය වසංගතයට ගොදුරු වූ ලාංකිකයන්ගේ ජීවිත ගලවාගැනීමේ මෙහෙවරට උරදෙන සුවවිරුවන්ට උපහාරයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නෙළුම් කුළුණ අද මෙසේ ආලෝකවත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment