විශේෂාංගව්‍යාපාරික

Share now!

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පාලනය කොට ක්‍රමයෙන් මෙරට ආර්ථික තත්ත්වය සාමාන්‍යකරණය කරගනිමින් ඉදිරි මාස 06 තුළ ඉලක්කගත ආර්ථික සැලැස්මක් මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා විසින් පසුගියදා එළිදැක්වීය.

ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා සිට එම ආර්ථික සැලැස්ම ඔස්සේ වෙනස් වෙමින්, හැඩගැහෙමින් 2022 වසරේ ධනාත්මක ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් මෙම සැලැස්ම සකසා ඇත.

ඉදිරි මාසවලදී මෙරට තුළ ක්‍රියාමක වන ආර්ථිකමය සීමාවන්, ලිහිල් කිරීම් ආදිය පිළිබඳවද සවිස්තරව දැක්වෙන සයමාසික පෙර දැක්ම සම්පූර්ණ වාර්තාව පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment