විශේෂාංග

Share now!

වලව තරුණ කවි සමාජයේ සංවත්සරය ඉරදා 

වලව තරුණ කවි සමාජය සංවත්සරයට ගුමුනද කවි සගරාවට වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වන සංවත්සර කවිමඩුව ඇඹිලිපිටිය තිඹොල්කැටියේදී  ඉරිදා (22) උදෑසන 9.30 පැවැත්වේ.

ඊට එක්වන්නැයි කවියට ලැදි ඔබ සැමට සංවිධායක මණ්ඩලය ඇරයුම් කර සිටී.  ඒ වෙනුවෙන් වලව තරුණ කවි සමාජයේ සෙනරත් කේ ගමගේ මහතා කළ කවි ආරාධනය මෙසේය.

ව.ත.ක.ස.ට දෙවසර.

ගුමුනද වසක් නිමකර 

පුදන්නට හරසර 

සදාදර ඇරයුමකි බැතිබර

නැටුමට ගැයුම වැයුමට

ගැදි පැදි දෙසුම් අසනට

කවි මඩුව බලනට 

සැවොම එනු මැන තිඹොල්කැටියට

සිරිනාග පුදබිමට

පුනිමාසෙ          විසි දෙකට

උදයෙ       නවයයි තිහට 

එන්න ඇරයුම් කරමි ඔබලට

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment