ආදී මානවයා ගැන පැරණිතම සාක්‍ෂියක් ලංකාවෙන්..

අප්‍රිකාවෙන් පිටත ප්‍රදේශයකදී ආදි මානවයා දුනු ඊතල තාක්‍ෂණය භාවිත කළ බවට තහවුරු කල හැකි පැරණිතම සාක්ෂි ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවී ඇත .