ක්‍රීඩා


Share now!

 ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පත ගැසට් කිරීමට රජය සූදානම් වෙයි.

නීතිපතිවරයා යෝජනා කළ සංශෝධන ද ඇතුළත්ව එම කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළකොට පසුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

එම ක්‍රියාවලිය සිදුකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් කරන ලද යෝජනාවට අනුමැතිය අද ලැබී තිබේ.

මේ අනුව ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා වැරදි සිදුකළහොත් ඊට අදාළ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම මෙමගින් සැකසෙනු ඇත.