නිල නොවන ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගයකට දෙමළ ඊළාම් කණ්ඩායමක් යයි

නිල නොවන ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියක් සඳහා “තමිල් ඊලාම්” නමින් පාපන්දු කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත්වී ඇති බව වාර්තාවේ.