ක්‍රීඩා


Share now!

ශ්‍රී ලංකා ජීවීතාරක්ෂක සංගමය මගින් 68 වන වරට පවත්වනු ලැබූ ජාතික ප්‍රවීණයන්ගේ තරගාවලියට සහභාගි පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම් දෙකම ශූරතාවය සහ අනු ශූරතාවය ලබා ගැනීමට සමත් වී ඇත .

වසර හයක් පුරාවට ම පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක කණ්ඩායම අඛණ්ඩවම මෙම ශූරතාවය ශූරතාව දිනාගැනීමට සමත්ව ඇත. පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසේ 27 සහ 28 යන දින වල එන්.සී සී පිහිනුම් තටාකයේදී හා ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයේ දී මෙම තරගය පවත්වනු ලැබීය. දිවයිනේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් නවයක් සහභාගී විය. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් ජීවිත ආරක්ෂක කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩකයන් හතලිස් දෙනකු පමණ තරගයට සහභාගි විය.