දේශිය


Share now!

ඉන්ධන මිල සූත්‍රය අනුව අද (12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව

පෙට්‍රල් (ඔක්ටේන් 92) ලීටරයක මිල රුපියල් 3කින් (රුපියල් 132 දක්වා)

පෙට්‍රල් (ඔක්ටේන් 95) ලිටරයක මිල රුපියල් 7කින් (රුපියල්159 දක්වා)

ඩීසල් ලීටයරක මිල රුපියලකින් (රුපියල් 104 දක්වා)

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8කින් (රුපියල් 134 දක්වා)