2020 ජනපතිවරණයේ තවත් වාර්තාවක්

මෙවර පැවැත්වෙනුයේ හිටපු ජනා­ධි­ප­ති­වරයකු, අග­මැ­ති­වරයකු හෝ විපක්ෂ නාය­ක­වරයකු තරග නොක­රන මෙරට ඉති­හා­සයේ ප්‍රථම විධා­යක ජනා­ධි­ප­ති­ව­ර­ණය බව මැති­ව­රණ කොමි­සමේ සභා­පති මහින්ද දේශ­ප්‍රිය මහතා පවසයි.