ගුවන් හමුදාවෙන් දින 14 කින් හදන IDH රෝහලේ ගොඩනැගිලි

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් රෝගී පුද්ගලයින්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා මුල්ලේරියාව, IDH රෝහලේ පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28776″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28775″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28774″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28773″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28770″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28772″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28771″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28769″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”Back” style=”classic” color=”pink” size=”lg” align=”right” i_icon_fontawesome=”fa fa-angle-double-left” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fthecolomboexpress.com%2F28762|||”][vc_single_image image=”28768″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

ePaper – Monday, March 24, 2020

බස්නාහිරම කොරෝනා අධි අවදානම් කලාපයක් – කොළඹ, ගම්පහ, කළුතරට යළි දැනුම් දෙනතුරු ඇඳිරිනීතිය
කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයන් 102ක් ශ්‍රී ලංකාවේ
ලොව මරණ ගණන 17000 ළංවෙයි
ඇඳිරි නීතිය කාලයෙත් ඔසුසැල් විවෘතයි
ඈත්වී හමුවූ පක්ෂ නායකයෝ
කොරෝනා මඬින්න එක්වෙති