ඇමසෝන් ගිනි නිවන්න G-7න් ඩොලර් මිලියන 40ක්

ඇමසෝන් වැසිවනාන්තරයේ ගිනි නිවීම හා ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ජී-7 සමුළුවෙන් ඩොලර් මිලියන 40ක ලබාදීමට තීරණය කර තිබේ.