ක්‍රීඩා


Share now!

3 -0 ලෙස පූර්ණ තරගාවලි ජයක් ලබමින්, පාකිස්තානය සමඟ 03 වන 20/20 තරගය ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 13 කින් ජයගැනීමට අද සමත් වුණා.ශ්‍රී ලංකාව-147/7(20), පාකිස්තානය-134/6(20)