ක්‍රීඩා


Share now!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස දකුණු අප්‍රිකාවේ මිකී ආතර් පත් කෙරේ.

ඒ අනුව ඉදිරි වසර දෙක සඳහා ඔහු මෙරට ක්‍රිකට් කණඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.

ලබන 4 වැනිදා ඔහු සිය කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ කරනු ඇත.