දේශිය


Share now!

හිටපු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා මීට ටික වේලාවකට පෙර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.

තරුණයන් 11 දෙනකු 2008 වසරේදී අතුරුදන් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධවයි.