නවතම පුවත්

Privacy Policy

Roshan

Roshan

This Privacy Policy outlines the practices and procedures followed by The Colombo Express (referred to as “we,” “our,” or “us”) regarding the collection, use, sharing, and protection of personal information on our website, located at thecolomboexpress.com (referred to as the “Website”). We are committed to safeguarding your privacy and ensuring the security of your personal information. By using our Website, you agree to the terms of this Privacy Policy.

 1. Information We Collect:We may collect the following types of information from visitors to our Website:
  • Personal Information: We may collect personal information such as your name, email address, and contact information when you voluntarily provide it to us through forms, subscriptions, or other interactions.
  • Automatically Collected Information: We may collect certain information automatically, including your IP address, browser type, operating system, and usage patterns when you visit our Website. This information helps us improve our services and user experience.
 2. Use of Information:We use the collected information for the following purposes:
  • To provide you with news articles, updates, and other content.
  • To respond to your inquiries, comments, or requests.
  • To improve and customize our Website and content offerings.
  • To analyze user trends and preferences for research purposes.
  • To protect the security and integrity of our Website and users.
  • To comply with legal obligations and enforce our terms of use.
 3. Sharing of Information:We may share your information in the following situations:
  • With trusted third-party service providers who assist us in operating our Website and delivering our services.
  • When required by law or in response to a legal process.
  • To protect our rights, privacy, safety, or property, and that of our users.
  • In connection with a business transfer, merger, or sale of assets.
 4. Cookies and Tracking Technologies:We may use cookies, web beacons, and similar tracking technologies to enhance your experience on our Website. These technologies help us analyze user behavior, customize content, and provide relevant advertisements.
 5. Your Choices:You can control certain aspects of the information you provide and how we communicate with you:
  • You can unsubscribe from email communications by following the instructions in the email.
  • You can modify your browser settings to block cookies or receive alerts when cookies are being sent.
 6. Security:We implement appropriate security measures to protect your personal information from unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.
 7. Links to Third-Party Websites:Our Website may contain links to third-party websites. We are not responsible for the privacy practices or content of these websites. We recommend reviewing the privacy policies of these third-party sites before providing any personal information.
 8. Children’s Privacy:Our Website is not intended for children under the age of 13. We do not knowingly collect personal information from individuals under 13 years of age.
 9. Changes to this Privacy Policy:We may update this Privacy Policy from time to time. Any changes will be posted on this page with an updated effective date.
 10. Contact Us:

If you have any questions, concerns, or requests regarding this Privacy Policy or our data practices, please contact us at [[email protected]].

By using our Website, you acknowledge that you have read and understood this Privacy Policy and agree to its terms.

DEARO MAIN IMAGE
Dearo Investment වසරේ විශිෂ්ටම සංවර්ධන ආයෝජන සමාගම ලෙස Asia Miracle සම්මාන දිනයි
IIHS-3
IIHS සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ සිසුන්ට වෘත්තීය ගමන් මඟ තෝරා ගැනීමට දොර විවර කරයි
rice & curry
ලෝකයේ හොඳම බත් වර්ග 10 අතරට ශ්‍රී ලංකාවේ 'රයිස් & කරි'
image-11
ශ්‍රී ලංකාව තිරසර සංවර්ධනයක් කරා මෙහෙයවන වාර්තාව මෙන්න
Tourism
සංචාරක ආදායම 78%කින් ඉහළට
image-9
නුවරඑළිය සීතාඅම්මාන් කෝවිලේ මංගලාභි⁣ෂේක මංගල්‍යය
image-8
ක්ලබ් වසන්තගේ අවසන් සේයාරුව ...
1623316357-Health-trade-unions-to-go-ahead-with-strike-action-L
වෘත්තීය සමිති 200ක් පැය 48ක වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට සැරසෙයි!
image-7
ජනාධිපතිවරණය ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් ඉඟියක් !
image-6
'සුදු'වෙන්නේ බලාගෙනයි !